KANCELARIA
PRAWNA
KPPG

Kancelaria Prawna Prawa Gospodarczego zapewnia profesjonalne i rzetelne usługi prawne/prawnicze, w zakresie sensu largo (szeroko pojętej) działalności prawniczej. Usługi prawne, prowadzonej działalności prawniczej, swym zakresem przedmiotowym (implicite zakres merytorycznym) obejmują:

Kancelaria Prawna Prawa Gospodarczego świadczy usługi prawne/prawnicze polegające na świadczeniu pomocy prawnej przez radców prawnych, adwokatów, poprzez udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych oraz wewnętrznych aktów normatywnych w postaci Regulaminów, Instrukcji, Zarządzeń, Procedur etc. oraz prima facie występowanie przed urzędami i sądami w charakterze profesjonalnego pełnomocnika (adwokat, radca prawny) lub obrońcy w sprawach karnych i o wykroczenia. Zakres przedmiotowy świadczonych przeze Kancelarię Prawną usług pomocy prawnej obejmuje reprezentowanie Mandatów (implicite Klientów)przed wszystkimi sądami powszechnymi, administracyjnymi, dyscyplinarnymi oraz polubownymi (w tym mediatorami, sądami arbitrażowymi) wszystkich instancji, właściwych miejscowo i rzeczowo, w przyjętych i prowadzonych sprawach, jak również przed Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Sądami Międzynarodowymi. Jednocześnie w w/w zakres przedmiotowy wchodzi świadczenie usług pomocy prawnej Mandatom/Klientom przed organami egzekucyjnymi, w tym komornikami sądowymi oraz przed syndykami masy upadłości, w postępowaniach upadłościowych i układowych.

Ponadto w w/w zakres usług prawnych wchodzi reprezentowanie przez Kancelarię Prawną,Naszych Mandatów/Klientów przed organami administracji publicznej i organami jednostek samorządu terytorialnego, jak również przed organami ścigania, w tym przed Prokuraturą oraz Policją, przed organami i instytucjami sprawującymi nadzór lub kontrolę nad działalnością Mandatów/Klientów. Prowadzona przez Kancelarię Prawną obsługa prawna obejmuje również reprezentowanie Mandantów/Klientów przed Państwową Inspekcją Pracy, Okręgowymi Urzędami Górniczymi, Wyższym Urzędem Górniczym, Urzędem Patentowym, Urzędem Regulacji Energetyki, Urzędem Dozoru Technicznego etc., w zależności od rodzaju i profilu prowadzonej działalności gospodarczej i prowadzonymi kontrolami u przedsiębiorców Instytucji, Urzędów oraz Organów, np. przed Naczelnikiem Urzędu Skarbowego, Naczelnikiem Izby Skarbowej, Naczelnikiem Urzędu Celnego etc., w szerokim zakresie prowadzonych spraw, na podstawie Ordynacji podatkowej oraz innych aktów normatywnych dot. sensu largo prawa podatkowego (Vat, CIT, PIT etc.). Kancelaria Prawna oferuje usługę pomocy prawnej w zakresie reprezentowania Klientów/Mandatów, w przedmiocie wnoszenia środków odwoławczych w postępowaniach przetargowych oraz przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych, w tym składania odwołań do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przyłączanie się do postępowań odwoławczych wszczętych przez inne podmioty, w tym przez innych Wykonawców oraz składanie skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej w sprawach skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej.

Podstawowym zakresem świadczonej pomocy prawnej przez Kancelarię Prawną jest przyjmowanie zleconych spraw przed sądami powszechnymi(Sąd Rejonowy, Okręgowy, Apelacyjny) oraz administracyjnymi (Wojewódzki Sąd Administracyjny, Naczelny Sąd Administracyjny), mediacyjnymi, arbitrażowymi, dyscyplinarnymi, a co za tym idzie, ustalanie stanu faktycznego sprawy wraz z podstawą prawną, opracowywanie pism procesowych a to jest: pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń, odwołań, skarg kasacyjnych etc., a ponadto wniosków dowodowych, projektów decyzji, postanowień, regulaminów, instrukcji, zarządzeń, procedur etc. W zakres świadczonych usług wchodzi uczestniczenie i/lub reprezentowanie Klientów przed kontrahentami handlowymi, w zakresie prowadzonych negocjacji, dotyczących transakcji handlowych, ustalania istotnych warunków i elementów postanowień umów (w tym handlowych), porozumień, wspólnych wystąpień, deklaracji współpracy etc. W zakres obsługi prawnej, świadczonej przeze radców prawnych, adwokatów, wchodzi, kompleksowe przeprowadzanie rejestracji oraz likwidacji przedsiębiorców, zorganizowanych w formie osób prawnych (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna) oraz spółek osobowych tj. spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, jednoosobowej działalności gospodarczej i umów spółki cywilnej, jak również spółki europejskiej, stowarzyszeń, związków zawodowych, fundacji, związków wyznaniowych etc.

796 997 199
Sanok,3 Maja 16
kancelaria.prawna.kppg@gmail.com
Strona internetowa i jej treść posiada wszelkie prawa zastrzeżone, objęte ochroną prawną, na rzecz Kancelarii Prawnej Prawa Gospodarczego KPPG. Ochroną prawną jest objęte kopiowanie, wykorzystywanie, używanie tekstu lub jego części, przez inne podmioty.